Co do zmiany?

Zaproszenie do konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenie województwa ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działając na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) w związku z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowywania projektów uchwał, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie tych projektów.

Na dokumentację przedmiotowej sprawy składają się:

projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;
projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Każdy ma prawo do zapoznania się z projektami przedmiotowych uchwał oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów, a ewentualne uwagi i wnioski do projektów można składać:

w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ww. Departamentu (tel.: 89 512 54 72 i 89 512 54 45, e-mail: t.lewandowski@warmia.mazury.pl i a.nowik@warmia.mazury.pl )
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: dos@warmia.mazury.pl
w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.

Poniżej udostępniony został formularz zgłaszania uwag do ww. projektów uchwał.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia składanych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki:

1. Projekt uchwały antysmogowej dla obszarów miast - projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

Uzasadnienie do projektu uchwały antysmogowej dla obszarów miast
2. Projekt uchwały antysmogowej dla terenów poza obszarami miast - projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińsko-mazurskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

Uzasadnienie do projektu uchwały antysmogowej dla terenów poza obszarami miast
3. Formularz zgłaszania uwag, opinii i wniosków do projektów uchwał.

Komentarze

Prośba o tłumaczenie

Jeżeli Szanowna Redakcja albo jakiś Szanowny Czytelnik przebrną przez ten projekt uchwały to proszę o jego przetłumaczenie "z polskiego na nasze" i zamieszczenie takiego streszczenia, żeby zwykły człowiek zrozumiał o co w tym projekcie właściwie chodzi... bez konieczności wgłębiania się w kolejne 10 uchwał, ustaw, itp...
Z góry dziękuję.

Pan Jarosław na zadane

Pan Jarosław na zadane pytania odesłał mnie do linków uchwały, może dogłębnie jej nie zna, nie wiem.
Ode mnie - ,,Projekt uchwały opracowuje zarząd województwa i przedstawia do zaopiniowania
właściwym miejscowo wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom.

Wygląda na to, że projekt ten jest materiałem do dyskusji.
,,W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano graniczne terminy
likwidacji kotłów:
 niespełniających wymagań klasy 3 wg normy przenoszącej normę europejską
EN 303-5 i bezklasowych - do 31 lipca 2029 r.,
 spełniających wymagania klasy 3 i 4 wg ww. normy - do 31 lipca 2032 r.,
 spełniających wymagania klasy 5 wg ww. normy, w przypadku instalacji
wykorzystującej węgiel kamienny i paliwa węglowe, zgodnie z „Polityką
energetyczną Polski do 2040 r.” (PEP2040) - do 31 grudnia 2034 r., natomiast jeśli
instalacja ta wykorzystuje biomasę stałą pochodzenia drzewnego o wilgotności
poniżej lub równej 20% - wówczas instalacja może być użytkowana do końca jej
żywotności.''

Trzeba pilnować informacji gminnych, może gmina zorganizuje spotkanie w tej sprawie, co jest raczej wątpliwe, bardziej realne jest zmobilizowanie radnych i sołtysów w tej sprawie, wtedy może coś wyjdzie.

Zarząd Województwa Warmińsko

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego mając na celu zapewnienie możliwie
najszerszego udziału społeczeństwa w opracowaniu projektów uchwał, o których mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1973), uprzejmie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące:
1) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
wprowadzenia na obszarach miast w województwie warmińsko-mazurskim
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw;
2) Projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
wprowadzenia na terenach poza obszarami miast w województwie warmińskomazurskim, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 r. o godzinie 1000
, w formie on-line
przy użyciu aplikacji webex.