Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej - poszukiwany pracownik

Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej lub innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; cieszy się nieposzlakowaną opinią; posiada wykształcenie średnie z co najmniej 3 letnim stażem pracy; znajomość i umiejętność właściwej interpretacji uregulowań prawnych z zakresu: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, Statutu Gminy Dubeninki, rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisów wykonawczych do ww. ustaw. 7) gotowość podjęcia pracy z dniem 01.10.2022r. b. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne, budowlane, geodezja, administracja publiczna lub pokrewne, bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych, umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań oraz umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego myślenia oraz przeprowadzania analiz, odpowiedzialność, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność, systematyczność, terminowość, operatywność, odporność na stres, łatwość podejmowania decyzji, łatwość nawiązywania kontaktów, prawo jazdy kat. B, dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej. II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1). Zamówienia publiczne: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dostaw, usług lub robót budowlanych, zgodnie z zasadami i trybem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w aktach wykonawczych, przy współpracy z innymi referatami urzędu, Przygotowanie zawiadomień i informacji do Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie wynikającym z przepisów Prawa zamówień publicznych, Przygotowanie projektów zarządzeń Wójta w sprawie zamówień publicznych, Prowadzenie całości spraw dokumentacyjnych w trakcie realizacji inwestycji, Sporządzanie planu zamówień publicznych, Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych, wzorów dokumentacji oraz wzorów postępowania w sprawach zamówień publicznych oraz zamówień, w stosunku do których ustawy o zamówieniach publicznych nie stosuje się, Przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie realizacji zadań określonych w budżecie gminy, Prowadzenie rejestrów postępowań w sprawach zamówień publicznych, 2). Gospodarka nieruchomościami, zagospodarowanie przestrzenne oraz geodezja: Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami stanowiącymi zasób gminny, Naliczanie i aktualizowanie opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwały zarząd, Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, opracowanie projektów uchwał i decyzji organów gminy, Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat planistycznych, Prowadzenie postępowań administracyjnych celem stwierdzenia obowiązku i naliczenia opłat adiacenckich, Prowadzenie spraw związanych z wykupem gruntów przez użytkowników wieczystych nieruchomości gminnych oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalanie opłat z tego tytułu, Przygotowanie materiałów i dokumentów dla zawarcia umów notarialnych, Remonty i drobne inwestycje, wykonywanie obowiązków zarządcy w stosunku do zasobu gminnego (przeglądy techniczne, utrzymywanie książek obiektów w stanie aktualności), Zlecanie operatów szacunkowych nieruchomości i analiza poprawności ich wykonania, Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych przewidzianych prawem, Realizacja wszelkich spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym procedowania dokumentów strategicznych oraz opracowywaniu danych do studium i planów zagospodarowania przestrzennego, Współudział w realizacji strategii rozwoju gminy włącznie z procedowaniem całej procedury, Przygotowanie Wójtowi informacji, projektów uchwał, zarządzeń pism, opinii i innych dokumentów związanych z wykonywaniem obowiązków i uprawnień na stanowisku pracy, Prowadzenie kontroli obiektów gminnych w zakresie budowlanym i właściwej eksploatacji, Analiza oraz uzgodnienia wszystkich projektów budowlanych i kosztorysów inwestycji (zadań) gminnych, Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego oraz celu publicznego, Przygotowanie i aktualizowanie informacji dotyczących spraw załatwianych na zajmowanym stanowisku, które podlegają umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. III. Warunki zatrudnienia na stanowisku: sposób zatrudnienia i wymiar etatu – 1 etat, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, pierwsza umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, planowany termin zatrudnienia – 01.10.2022r. miejsce świadczenia pracy: budynek Urzędu Gminy Dubeninki, piętrowy, schody, bez windy, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2022. poz. 530) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Dubeninki.

Komentarze

Zmiana tytułu

Panie redaktorze! Prawdopodobnie nastąpiła literówka lub przejęzyczenie, które zmienia sens tytułu wpisu. Otóż tytuł artykułu "Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej poszukiwany" powinien brzmieć w pierwszym słowie nie "Referat" a raczej
" Referent" lub pracownik ... Pozdrawiam

Panie Redaktorze! Nie

Panie Redaktorze! Nie oczekuję podziękowań za zwrócenie uwagi na błąd czy nawet publikacji tamtego wpisu a jedynie oczekuję poprawienia błędu aby społeczeństwo i w taki sposób poznawało język polski i było uczulane na popełniane błędy. Pozdrawiam

Oczywista oczywistość,

Oczywista oczywistość, skopiowałem miejsce pracy, mimo czytania co się stworzyło, wzięło i przeszło, no cóż ząb czasu robi swoje...

Nie rozumiem Pana odpowiedzi

Nie rozumiem Pana odpowiedzi ale wiem, że honor jest najważniejszy. Nie wystarczyła zmiana pierwszego słowa w tytule " Referat na Referent" lecz trzeba było rozbudować tytuł o myślnik i dalszą część po nim, której przecież w pierwszej wersji nie było. Pierwsza wersja z poprawionym błędem byłaby ( moim zdaniem )właściwsza. Pozdrawiam

Nie żaden honor w tym jest

Nie żaden honor w tym jest najważniejszy tylko błąd, nie skorygowałem tekstu który skopiowałem a poprawiłem jak poprawiłem, dziękuję za zwrócenie uwagi i polecam się na przyszłość.