Zawiadomienie o posiedzeniu XIV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 05.08.2020 o godz. 9:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach

Zawiadomienie o posiedzeniu XIV sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 05.08.2020 o godz. 9:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach
Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05.08.2020r. o godz. 9:30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dubeninkach odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI, XII i XIII sesji.
4. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Dubeninki w roku 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Dubeninki.
9. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2019 rok.
a) Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za 2019 rok.
b) Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dubeninki absolutorium za 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2020 rok.
13. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej na 2019 rok dla Gminy Dubeninki.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019.
15. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
16. Zapytania sołtysów.
17. Zapytania radnych.
18. Odpowiedzi na zapytania sołtysów i radnych.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Zamknięcie obrad.

http://bip.dubeninki.pl/139/Informacje_biezace_2C_Obwieszczenia_i_komuni...

Komentarze

Kultura dzieci młodzieży

Ja lekko w innej sprawie. Proponuję by sesję przenieść na godziny wieczorne i podczas obrad otworzyć w sali gimnastycznej okna, aby nasi Radni i Wójt posłuchali co się dzieje na szkolnym boisku. Niech posłuchają jakim słownictwem posługuję się młodzież i dzieci, gdy prawie codziennie grają tam wieczorami w piłkę. Tak na oko w ciągu 2 godzin - około 150 bardzo głośnych ( wykrzyczanych ) przekleństw, które na pewno powinni słyszeć ich rodzice na osiedlu w blokach.Rano po takich " meczach " wokół boiska jedno wielkie śmietnisko, pomimo że kosze obok stoją. Drodzy rodzice wasze dzieci reklamują w ten sposób wychowanie jakie im daliście !

Proszę się bardziej przyjęć,

Proszę się bardziej przyjęć, bo przy ławeczkach nie ma ani jednego kosza
A co do przekleństw to najwidoczniej dzieci nauczyły się ich właśnie w szkole

Uczestnik meczu

Witam, jestem jednym z uczestników meczu, zdarza czasami się przeklnąć ponieważ emocje ponoszą, a co do śmieci to nie ma koszów na boisku przy ławeczkach, śmieci zazwyczaj zabieramy ze sobą lub wyrzucamy do pobliskiego kosza.

Ostatnio byłem w puszczy.

Ostatnio byłem w puszczy. Leży tam też dużo śmieci. Wiem już dlaczego tak jest - tam też nie ma koszy na śmieci.

Może ktoś mi dopowie czy to

Może ktoś mi dopowie czy to prawda, że wójt nie uzyskał absolutorium? Diabeł mnie podkusił jechać do Gołdapi zamiast iść na sesję a tu takie rzeczy.