Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki

 

Porządek posiedzenia Komisji:  1. Otwarcie posiedzenia.2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r., sprawozdania   finansowego, zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego, zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Dubeninki sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dubeninki za rok 2019. 3. Opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki za 2019 r.4. Zamknięcie posiedzenia.

 

Komentarze