II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się II Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z I sesji.4. Wystąpienie Starosty Powiatu Gołdapskiego.5. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.6. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:    1) Określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Dubeninki.    2) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubeninki.    3) Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.    4) Zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018r.    5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019 – 2028.    6) Uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2019r.:         a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,         b) odczytanie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego,         c) odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,         d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,         e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,         f) głosowanie nad uchwałą budżetową.7) Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dubeninki.8. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonychodpowiedziach w okresie międzysesyjnym.9. Zapytania sołtysów.10.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.11.Wolne wnioski i informacje.12.Zamknięcie obrad.   Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Rudziewicz

 

Komentarze

Porządek jak porządek ale z

Porządek jak porządek ale z jedną istotną zmianą a mianowicie nie ma w nim zapytań i interpelacji radnych.  W  sąsiednich gminach takie punkty są u nas nie. Obecnie zapytania i interpelacje wyglądają tak: 

 W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”;

Powyżej mowa jest o zapytaniach, interpelacjach do  wójta a do  np.przewodniczącego  już nie. Nic by się nie stało aby taki punkt wprowadzić choćby  o samej informacji dla ludzi czy takie  zapytania , interpelacje się pojawiły i są w trakcie realizacji. No ale pozostaje punkt popularnie zwany sprawy różne.

Każda Rada Gminy powinna mieć

Każda Rada Gminy powinna mieć REGULAMIN RADY GMINY. Jednym z punków regulaminu jest zawsze dyskusja oraz głosowanie nad zmianami ewentualnie przyjęcie porządku obrad. Przejrzałem materiały na stronie UG ale regulaminu Rady Gminy nie znalazłem. Możliwe, że nie byłem zbyt dokładny w poszukiwaniach. Jeśli takowego regulaminu nie ma to może prace Rady należy usprawnić poprzez jego niezwłoczne ustalenie i stosowanie. Jeżeli jest, a w jego treści brak pewnych procedur postępowania to może należy go skorygować.
P.s. Chcę jeszcze zwrócić się do nowicjuszy w RG, ludzi mam nadzieję spoza układów. Reprezentujecie swoich wyborców i ten elektorat bardzo na Was liczy. Pamiętajcie, żadne głosowanie nie jest anonimowe. Życzę powodzenia i sukcesów w tej niezbyt wdzięcznej pracy dla dobra mieszkańców naszej gminy.

Może być statut , może być

Może być statut , może być regulamin,  ostatecznie jest tak jak rada na bieżąco ustali w danym temacie czyli samorządność jest tu na  I miejscu i rzeczywiście tutaj radni mają inicjatywę. A z tym reprezentowaniem mieszkańców  to bym tak optymistycznie nie szalał, co najmniej jeden radny jest tam po to aby załatwić swoją prywatną sprawę i to  jeszcze  trzeba było przejść na ciemną stronę mocy. brrr.

 

Panie Redaktorze nie zgadzam

Panie Redaktorze nie zgadzam się z Pana poglądami. Otóż nie statut a regulamin Rady Gminy ( proszę poszperać). Po drugie, regulamin taki jest swoistą konstytucją - pokazuje konkretne zachowania w określonych sytuacjach a nie jak Pan pisze " rada ustala na bieżąco" . Jest to moim zdaniem niedopuszczalne stosowanie różnych rozwiązań w identycznych sprawach w zależności od np lobbingu czy potrzeby rządzących ( przykładem jest PIS i instytucje sądownicze). Co do bezinteresowności radnych to jestem realistą z długoletnim stażem i wiem, że są różni ludzie i jestem skłonny "przełknąć " sytuację, gdzie radny załatwiając np 50 spraw korzystnych dla społeczeństwa jedną załatwi dla siebie. Mam jeszcze jedną prośbę do Pana. Czy zechciałby Pan nie być stroną w toczącej się dyskusji na łamach Pana portalu ponieważ jest to odbierane także jako pokazywanie siebie w charakterze znawcy i autorytetu w dyskutowanej sprawie.

Nie piszę tu jako autorytet i

Nie piszę tu jako autorytet i znawca tylko przekazuję to co było tematem dyskusji w poprzedniej radzie, nie jest to mój pogląd i nie ze mną się możesz nie zgadzać tylko z opinią prawników o tym co radni mogą zarządzić , przegłosować , to jest  właśnie ta samorządność i nie ja ją wymyśliłem.  Co do stronniczości - zawsze każdy,różnie będzie odbierany. To tak jak bym napisał żebyś był bezstronny wobec PIS-u, poza tym  zanim to wydawnictwo stworzyliśmy a i także w trakcie jego funkcjonowania zapoznawałem się z przepisami ,, medialnymi" i jest tam wiele odpowiedzi na twoje sugestie. W temacie funkcjonowania rady wiele zależy od przewodniczącego rady, u nas jest jak jest.

Dalsza dyskusja merytoryczna

Dalsza dyskusja merytoryczna nie ma sensu. Zwrócę jedynie uwagę na dość delikatną sprawę, mianowicie takt i kulturę wypowiedzi. Stara się Pan być inteligentny, więc proszę zauważyć, że wracam się do Pana przez " per Pan" i wielką literą. Pozdrawiam

Forma bezpośrednia w

Forma bezpośrednia w internecie  jest dość powszechna i naprawdę niczego nie oznacza.

moje trzy grosze

Nie zaglądam tu... a tu coś się dzieje... Pan Olo " i ę i ą...i bułkę przez bibułkę"...Nie podoba mu się, że prowadzący portal coś tam objaśnia... A mnie się tam podoba, bo jestem mało zorientowany w funkcjonowaniu samorządu, więc ode mnie - dzięki. Ale że przed świętami Pan Olo się tak poirytował, na dokładkę wydaje się, że bez potrzeby. Spokojnie, nie ma się co tak ciskać...szkoda życia, czasu i nerwów.