Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków

Wszystkie gminy w Polsce mają obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z koniecznością aktualizacji i uzupełnienia danych posiadanych przez Urząd oraz dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa prosimy o złożenie wypełnionego druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy Dubeninki, ul. Dębowa 27, pokój nr 13 do dnia 31 lipca 2023 r.
W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych, w formie kontroli na terenie Państwa posesji, w zakresie posiadanego zbiornika
na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.
Druk zgłoszenia jest do pobrania:
w Urzędzie Gminy w Dubeninkach pok. nr 13,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Dubeninki.
Zgłoszenie można dostarczyć do:
Urzędu Gminy Dubeninki – pok. nr 13,
pocztą na adres: Urząd Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27, 19-504 Dubeninki,
Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy, okazanie faktur, rachunków lub dowodów zapłaty za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników.

https://www.dubeninki.pl/asp/czy-zgloszenie-do-ewidencji-zbiornikow-bezo...
źródło-UG Dubeninki