Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Gminy Dubeninki w dniu 28.03.2018r. o godzinie 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach.

 Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 marca 2018r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się XXIX Zwyczajna Sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.4. Interpelacje i wnioski radnych i sołtysów.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację inwestycji przebudowy drogi powiatowej na odcinku Błąkały-Stańczyki-Maciejowięta.6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Gołdapi na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dubeninki.7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dubeninki.8. Informacja Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Dubeninki.9. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na temat zapobiegania szkodom powodowanym przez wilki.10.Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.11.Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.12.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2018 roku.13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dubeninki za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2018 - 2028.15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2018 r.16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dubeninki na lata 2018-2022”.17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.18.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.19.Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.22.Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.  23.Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dubeninki środków stanowiących fundusz sołecki.24.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela, zatrudnionych  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki.25.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.26.Sprawy różne.27.Zamknięcie obrad.