Wojewoda ogłosił listę rankingową

,,29 listopada 2017 roku wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki podpisał ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, która zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Lista rankingowa zawiera 101 wniosków o dofinansowanie - 67 z nich dotyczy dróg gminnych, 29 dróg powiatowych, a 5 to wnioski ponadlimitowe. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dotacji przez jst to 110 580 280,00 zł, natomiast kwota dotacji przyznana dla województwa na 2018 rok to 65.684.040 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, zatwierdzenie przez Ministra ostatecznej listy rankingowej wniosków nastąpi do 20 grudnia 2017 roku.''