„Własna firma w EGO

Starostwo Powiatowe w Gołdapi już wkrótce przystąpi do realizacji projektu „Własna firma w EGO”. Jego całkowita wartość wynosi 6.792.918zł. Środki na realizację pochodzić będą w blisko 98% ze środków europejskich oraz budżetu państwa (6.643.473,78zł). Wymagany wkład własny wynosi 2,2% tj. 149.444,22zł, wniesie go powiat gołdapski.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe na terenie powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 sierpnia 2021r. Przyczyni się on do wzmocnienia systemu wsparcia osób zamierzających założyć własne firmy, co w efekcie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości w regionie EGO. Powstałe w wyniku realizacji projektu podmioty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, które będą pobudzały rozwój społeczno-ekonomiczny powiatów EGO i wpłyną dodatnio na rozwój gospodarczy, konkurencyjność firm, zmniejszenie bezrobocia oraz ubóstwa. Uczestnikami projektu będą 174 osoby bezrobotne i bierne zawodowo po 29 roku życia, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Ewelina Kuczyńska
Starostwo Powiatowe w Gołdapi