Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę dla podatników nie będących przedsiębiorcami

Do 31 maja, na BIP-e naszej gminy, wójt jest zobowiązany do opublikowania wykazu osób fizycznych, którym umorzył, odroczył lub rozłożył na raty łączne zobowiązania pieniężne za 2018 rok.. Przy czym kwota umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty musi być większa od 500 PLN. W zeszłym roku w/w wykaz został opublikowany już 26 kwietnia. RG

Komentarze