Swiadczenie dla sołtysów

Od 1 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Dodatek w wysokości 300 zł miesięcznie będzie należał się osobie, która przez 8 lat pełniła funkcję sołtysa.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

1. Pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,

2. Uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,

3. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie wójta potwierdzające okres pełnienia tej funkcji (osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Dubeninki na podstawie posiadanych dokumentów będzie wydawała zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa);

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski będzie obsługiwać oddział regionalny lub placówka terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie wypłaty świadczenia powinna zostać wydana w ciągu 60 dni.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 81 37.

https://www.dubeninki.pl/asp/nowe-swiadczenie-dla-soltysow,1,artykul,1,937
źródło UG Dubeninki