Propozycja nowych sołectw w naszej gminie

Zarządzenie Nr 594/2023
Wójta Gminy
z dnia 10 października 2023 r.
Dubeninki
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
podziału Gminy Dubeninki na sołectwa
Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku zart. Sa ust. I i 2 oraz art. 35 ust. I ustawy z
dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr IV/24/15
Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dubeninki (Dz. U. Woj.
'Warm-Maz. z
2015 r., poz. 1369;z
2023 r., poz. 2083.) zarządza się, co następuje:
$ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału
Gminy Dubeninki na sołectwa.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na
sołectwa, który to podział obowiązywałby od następnej kadencji rady gminy, stanowiący
załącznik nr I do zarządzenia.
3. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców gminy na temat proponowanego
podziału gminy na sołectwa.
$ 2. 1. Termin zarządzenia konsultacji: od 16 października 2023 r.do 30 listopada 2023 r.
2. Konsultacje mają zasięg ogólnogminny.
$ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez
zbieranie uwag i propozycji rozwiązań na formularzu konsultacyjnym do zgłaszania
opini uwag, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. I należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Gminy Dubeninki ul. Dębowa 27, bądź w formie elektronicznej (w postaci skanu
wypełnionego i
podpisanego formularza konsultacyjnego) na adres: sekretariatCQdubeninki.pl
z dopiskiem: „Konsultacje do projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Dubeninki na
7” do 30 sołectw: listopada 2023r.
$ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport zawierający wyniki konsultacji,
który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,a
ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje
się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów.
$ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
$ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 594/2023
Wójta Gminy Dubeninki
z dnia 10 października 2023 r.
UCHWAŁA NR ..../...../23 „Projekt”
RADY GMINY DUBENINKI
zdnia .....
„2023 r.
w sprawie podziału Gminy Dubeninki na sołectwa
Na podstawie art. 5 ust. I i
2, art. 40 ust. 2 pkt I
i art. 41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), $ 7 ust. | Statutu Gminy
Dubeninki przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/253/18 z dnia 20 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj.
z 2018 r. poz. 4563 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
$ 1. Dokonuje się podziału gminy na sołectwa w następujący sposób:
Lp Sołectwo Granica sołectwa
1. |Błąkały Błąkały, Będziszewo. Błędziszki
2. |Budwiecie Budwiecie. Boczki, Meszno, Markowo
3. |Cisówek Cisówek, Białe Jeziorki
4. |Degucie Degucie
5. Dubeninki Dubeninki
6. Kiepojcie Kiepojcie. Barcie.
7. Lenkupie Lenkupie, Przesławki, Redyki, Żerdziny
8. |Linowo Linowo, Bludzie Wielkie, Bludzie Małe, Żabojady
9. |Łoje Łoje
_
10. Marlinowo Marlinowo, Czarne, Sumowo.
11. |Pluszkiejmy Pluszkiejmy. Kociołki, Ostrowo
12. |Przerośl Gołdapska Przerośl Gołdapska, Tuniszki
13. Rogajny Rogajny. Zawiszyn
14. Stańczyki Stańczyki, Golubie, Golubie Małe, Maciejowięta,
Wysoki Garb
15. |Wobały Wobały, Kiekskiejmy, Kramnik, Łysogóra, Orliniec,
Skajzgiry. Pobłędzie. Rakówek.
16. |Żytkiejmy Żytkiejmy
$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
$ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Dubeninkach Nr V1/28/90 z dnia 29 listopada 1990 r.
w sprawie podziału gminy na sołectwa.
$ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
odbędzie się pierwsza sesja nowo wybranej rady gminy zwołana przez komisarza wyborczego,
po upływie kadencji 2018-2024.

https://bip.dubeninki.pl/system/obj/7424_594.2023.pdf
AP