Pracownik poszukiwany

Tytuł aktu:
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Na podstawie:
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j . Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) oraz Zarządzenia Nr 142/2020 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Treść:
zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Dubeninki.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z „Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Dubeninki oraz na wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 142/2020 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 maja 2020r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dubeninki.
§ 2
Powołuję komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Gminy Dubeninki w następującym w składzie:

1. Ewa Bogdanowicz-Kordjak - przewodniczący komisji
2. Czesława Rydzewska - sekretarz komisji
3. Hanna Biedrzycka - członek komisji
4. Jan Miler - członek komisji.
5. Agnieszka Lisiewska - członek komisji.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://bip.dubeninki.pl/akty/14/1922/w_sprawie_ogloszenia_naboru_na_woln...