Po Sylwestrze nie zapomnij o śmieciach!

Po Sylwestrze nie zapomnij o śmieciach! Poniżej grafik odbioru z poszczególnych miejscowości. 

 

Pomyślności w Nowym 2019 roku!

 

Harmonogram odbioru odpadów (PDF, 2.3 MiB)

 

Do wiadomości:

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Dubeninki, Dębowa 27 , 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (87)6158136, fax (87)6158137, niniejszym informuje o wyniku postępowania na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki. Wybrano ofertę: dla zadania: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki KOMA EŁK sp. z o.o. 19-300 Ełk ul. Sikorskiego 19C Cena oferty - 589 361.44 zł Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta spełnia warunki jakie Zamawiający określił w SIWZ i na podstawie kryterium oceny ofert otrzymała najwyższą liczbę punktów. Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i przekraczała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamierza zwiększyć kwotę którą początkowo przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, do ceny najkorzystniejszej oferty Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Nr tem atu Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty) Cena Aspekty środowiskowe Warunki płatności Razem 1 KOMA EŁK sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19C 19-300 Ełk (1) 60,00 30,00 10,00 100,00 Dubeninki dnia: 2018-12-21

 

Dubeninki dnia: 2018-11-30 Gmina Dubeninki Dębowa 27 19-504 Dubeninki Znak sprawy: IGP.271.4.2018 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dubeninki Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30/11/2018 o godz. 10:15. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 466 560.00 zł brutto. W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy: Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Warunki płatności 1 KOMA EŁK sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19C 19-300 Ełk 589 361.44 zł 30 dni Zamawiający Stanisław Kosiński   

Przedostatnia umowa  2 letnia z 2016 roku opiewała na kwotę 388 800 zł.