IX sesja Rady Gminy Dubeninki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Dubeninki

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2019r. o godz. 9:30 w Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach odbędzie się IX sesja Rady Gminy Dubeninki z następującym porządkiem obrad:  1. Otwarcie obrad.2. Przedstawienie porządku obrad.3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.4. Prezentacja projektów Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w tym LIFE 17 NAT/PL/000011.5. Wystąpienie Prezesa Banku Spółdzielczego w Olecku.6. Informacja Przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.7. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:1) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,    2) określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości,3) przyjęcia Programu współpracy Gminy Dubeninki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Dubeninki,    5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2019-2028,    6) zmian w budżecie Gminy Dubeninki na 2019r.,7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielowi nieruchomości zamieszkałej na terenie Gminy Dubeninki,    8) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,    9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,10) ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,12) rozpatrzenia wniosku o zadośćuczynienie i odszkodowanie od Rady Gminy Dubeninki,13) rozpatrzenia wniosków z dnia 10 października 2019r.,14) rozpatrzenia skarg z dnia 17 października 2019r., 6 listopada 2019r., 7 listopada 2019r. na działalność Wójta Gminy Dubeninki.9. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2018.10.Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.11.Zapytania sołtysów.12.Odpowiedzi na zapytania sołtysów.13.Wolne wnioski i informacje.14.Zamknięcie obrad. 

Załączniki