Gołdapski Fundusz Loaklny

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się
nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE
2020
W ramach programu Działaj Lokalnie 2020 wspierane będą projekty, które
inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach
nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich
społecznościach żyło się lepiej, a także przewidują działania
zmniejszające negatywne skutki epidemii.
Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi
należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się na
stronie: http://www.funduszgoldap.pl/
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków,
który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia
19.05.2020 roku.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pisząc na adres
e-mail: gofund@wp.pl

Zachęcam do udziału
Zbigniew Mieruński
Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu Działaj Lokalnie XI
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny oraz
ze środków gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale
Oleckie, Kruklanki i Pozezdrze.