Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach trafi nowy średni samochód –ratowniczo gaśniczy.

Stało się! Do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach trafi nowy średni samochód –ratowniczo gaśniczy.
W dniu 09 lipca 2020 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach w osobach dh Marcina Żukowskiego – Prezesa oraz dh Łukasza Balczun – Naczelnika, odebrali z rąk Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Wicemarszałek Województwa Sylwii Jaskulskiej oraz Warmińsko – Mazurskiego Komendanta PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubeninkach. Pozyskanie funduszy na zakup pojazdu nie byłoby możliwe gdyby nie starania Zarządu OSP Dubeninki, Wójta Gminy Dubeninki Pana Ryszarda Zielińskiego, całej Rady Gminy Dubeninki oraz ogromnego wsparcia Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi Pana bryg. Wojciecha Szczepanika.
Ogrom starań i działań zaowocował wyposażeniem lokalnej jednostki OSP w nowoczesny i w pełni funkcjonalny wóz strażacki, którego odbiór nastąpi najpóźniej do końca listopada bieżącego roku.
Środki na zakup pojazdu pochodzą m.in. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zakupy zostały również wsparte dotacjami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gminy Dubeninki, Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń.
Nowe wozy trafią łącznie do 515 jednostek OSP w całej Polsce. Jednostki OSP województwa warmińsko-mazurskiego otrzymają 18 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych